ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

วีเลิฟท๊อปอัพดอทคอม เป็นการให้บริการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ชื่อ "วีเลิฟท๊อปอัพ" ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" โดยให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ โดยผู้ใช้บริการผ่านผู้ให้บริการ เรียกว่า "สมาชิก" โดยสมาชิกต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 

 1. 1. สมาชิกจะต้องกำหนด "ชื่อสมาชิก (Username)" และ "รหัสผ่าน (Password)" ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านผู้ให้บริการตามวิธีการ และเงื่อนไขที่ที่ผู้ให้บริการกำหนด
   
 2. 2. สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบ และตกลงให้รหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงนั้น เป็นรหัสผ่านสำหรับการใช้บริการที่มีผลผูกพันสมาชิกทุกประการ โดยสมาชิกทราบดีว่ารหัสผ่านนี้เป็นข้อมูลลับเฉพาะ ซึ่งสมาชิกจะต้องเก็บรักษาไว้มิให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้โดยเด็ดขาด ซึ่งรวมทั้งผู้ให้บริการเองด้วย
   
 3. 3. เนื่องจากรหัสผ่านที่กำหนดขึ้นผู้ให้บริการไม่สามารถเข้าถึงเพื่อทราบถึงรหัสผ่านที่แท้จริงได้ หากลืมรหัสผ่าน กรุณาใช้ขั้นตอน "ลืมรหัสผ่าน" เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
   
 4. 4. การใช้บริการทุกครั้ง สมาชิกจะต้องใช้รหัสผ่านเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง หากสมาชิกใช้รหัสผ่านผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนด สมาชิกจะไม่สามารถใช้บริการได้ สมาชิกต้องดำเนินการตามวิธีที่ที่ผู้ให้บริการกำหนด เพื่อกู้คืนรหัสผ่านกลับมาตามขั้นตอน "ลืมรหัสผ่าน" หรือขั้นตอนอื่นใด ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ
   
 5. 5. การกระทำการใด ๆ โดยผ่านวีเลิฟท๊อปอัพดอทคอม หากกระทำโดยใช้ชื่อสมาชิก และรหัสผ่านของสมาชิกตรงตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการแล้ว สมาชิกยอมให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยสมาชิกไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใด ๆ และยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าสมาชิกเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่สมาชิกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำทุจริตดังกล่าว โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้น และสมาชิกจะไม่นำไปเป็นข้ออ้างยืนยัน และ/หรือใช้เป็นหลักฐานโต้แย้งหรือฟ้องร้องต่อสู้กับผู้ให้บริการแต่ประการใดทั้งสิ้น
   
 6. 6. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของผู้ให้บริการ หรือของสมาชิกหรือของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ระบบไฟฟ้า ระบบติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวีเลิฟท๊อปอัพดอทคอมชำรุดขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้สมาชิกไม่สามารถใช้วีเลิฟท๊อปอัพดอทคอมได้ สมาชิกตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้ผู้ให้บริการ รับผิดชอบแต่ประการใด
   
 7. 7. สมาชิกตกลงและรับทราบว่า ผู้ให้บริการจะดำเนินงานตามคำสั่งของสมาชิก เว้นแต่การให้บริการของวีเลิฟท๊อปอัพ ขัดต่อกฏ ระเบียบ คำสั่ง บทบัญญัติของกฏหมาย หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของวีเลิฟท๊อปอัพ หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางกฏหมาย หรือในกรณีที่วีเลิฟท๊อปอัพ ได้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าถึงข้อขัดข้องในการทำรายการหรือได้แจ้งในขณะที่ทำรายการรวมทั้งในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของวีเลิฟท๊อปอัพ
   
 8. 8. สมาชิกยินยอมชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำรายการผ่านผู้ให้บริการ ตามเงื่อนไข ประเภท อัตราหรือจำนวนที่กำหนดไว้แล้วในขณะนี้ และ/หรือ ที่จะกำหนดขึ้นใหม่ในภายหน้า หากสมาชิกไม่ยินยอม ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการในครั้งนั้น ๆ
   
 9. 9. สมาชิกต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ตามความจริงตรงตามตัวกฏ ระเบียบ คำสั่ง บทบัญญัติของกฏหมาย หรือไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของวีเลิฟท๊อปอัพเอง
   
 10. 10. หากผู้ให้บริการตรวจสอบพบการใช้งานที่ผิดประเภท สามารถยกเลิกสิทธิการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   

ระบบเติมเงินออนไลน์ที่พร้อมบริการ

เติมเงินมือถือออนไลน์


บัตรเกมส์ออนไลน์

Welovetopup.com สนับสนุน DANE (DNSSEC) และ HSTS