นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยวีเลิฟท๊อปอัพ มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของวีเลิฟท๊อปอัพ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับวีเลิฟท๊อปอัพ คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น วีเลิฟท๊อปอัพ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของวีเลิฟท๊อปอัพ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ ดังต่อไปนี้

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของวีเลิฟท๊อปอัพ ตรวจสอบอัตราต่างๆ ของวีเลิฟท๊อปอัพ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวีเลิฟท๊อปอัพได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่วีเลิฟท๊อปอัพ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับวีเลิฟท๊อปอัพ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากวีเลิฟท๊อปอัพ

 

วีเลิฟท๊อปอัพสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพได้อย่างต่อเนื่อง วีเลิฟท๊อปอัพอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ

 

วีเลิฟท๊อปอัพอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับวีเลิฟท๊อปอัพ และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการเติมเงิน ชำระเงิน เรียกเก็บค่าบริการของวีเลิฟท๊อปอัพ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของวีเลิฟท๊อปอัพนั้น วีเลิฟท๊อปอัพอาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวี เลิฟท๊อปอัพ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยวีเลิฟท๊อปอัพ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของวีเลิฟท๊อปอัพ

 

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าขอวีเลิฟท๊อปอัพนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของวีเลิฟท๊อปอัพ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากวีเลิฟท๊อปอัพไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว วีเลิฟท๊อปอัพจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่วีเลิฟท๊อปอัพ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่วีเลิฟท๊อปอัพแล้ว วีเลิฟท๊อปอัพจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของวีเลิฟท๊อปอัพ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของวีเลิฟท๊อปอัพจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่วีเลิฟท๊อปอัพ และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังวีเลิฟท๊อปอัพ วีเลิฟท๊อปอัพจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและวีเลิฟท๊อปอัพ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วีเลิฟท๊อปอัพจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ วีเลิฟท๊อปอัพจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

 

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่วีเลิฟท๊อปอัพ หรือ

2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ

3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ

4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น วีเลิฟท๊อปอัพอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของวี เลิฟท๊อปอัพ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ วีเลิฟท๊อปอัพยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

 

วีเลิฟท๊อปอัพอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของวีเลิฟท๊อปอัพ และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของวีเลิฟท๊อปอัพ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับวีเลิฟท๊อปอัพ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของวีเลิฟท๊อปอัพนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของวีเลิฟท๊อปอัพไว้เป็นความลับด้วยเช่น กัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่วีเลิฟท๊อปอัพได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของวีเลิฟท๊อปอัพ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของวีเลิฟท๊อปอัพด้วยเช่นกัน

 

ในบางโอกาสวีเลิฟท๊อปอัพอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับวีเลิฟท๊อปอัพ อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว วีเลิฟท๊อปอัพสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับวีเลิฟท๊อปอัพด้วย

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

วีเลิฟท๊อปอัพจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

วีเลิฟท๊อปอัพมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทางการใช้งานต่างๆ ของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ วีเลิฟท๊อปอัพยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

 

ระบบเติมเงินออนไลน์ที่พร้อมบริการ

เติมเงินมือถือออนไลน์


บัตรเกมส์ออนไลน์

Welovetopup.com สนับสนุน DANE (DNSSEC) และ HSTS