นโยบายสงวนสิทธิ์

วีเลิฟท๊อปอัพจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของวีเลิฟท๊อปอัพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับวีเลิฟท๊อปอัพ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม วีเลิฟท๊อปอัพสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง วีเลิฟท๊อปอัพสงวนสิทธิ์ของวีเลิฟท๊อปอัพในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

 

หมายเหตุ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้

 

การตรวจสอบสิทธิ 2 ปัจจัย (2-Factor Authentications)

เพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านทางวีเลิฟท๊อปอัพ โดยให้มีการยืนยันตัวตนของลูกค้าอีกครั้งด้วยรหัสผ่าน OTP (One Time Password) ซึ่งหมายถึงรหัสผ่านที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว โดยวีเลิฟท๊อปอัพจะทำการส่งรหัสผ่านผ่านดังกล่าวนั้นให้กับลูกค้า ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือในรูปแบบเอสเอ็มเอส (SMS) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบเพื่อเข้าใช้งานภายในระบบวีเลิฟท๊อปอัพ และเข้าถึงการใช้งานธุรกรรมต่าง ๆ กับทางวีเลิฟท๊อปอัพ

 

การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารและการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัย

วีเลิฟท๊อปอัพได้ใช้การเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกกับผู้ให้บริการ โดยในการเข้ารหัสขนาดความยาวกุญแจใช้อยูที่ระดับขั้นต่ำสุดที่ 128 bit และสูงสุดที่ 256 bit โดยขึ้นอยู่กับระบบที่เชื่อมต่อนั้นๆ ที่รองรับ เพื่อป้องกันและรักษาความลับข้อมูลของผู้ใช้บริการในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารกับสมาชิก สมาชิกที่ไม่สามารถใช้การเข้าถึงวีเลิฟท๊อปอัพผ่านการเข้ารหัสการเชื่อมต่อแบบ Secured Socket Layer ตามที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตกับวีเลิฟท๊อปอัพได้

 

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของวีเลิฟท๊อปอัพ ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากวีเลิฟท๊อปอัพก่อน ทั้งนี้เว้นแต่ จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

 

ข้อมูล

ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของวีเลิฟท๊อปอัพ ผลิตภัณฑ์และบริการบางชนิด วีเลิฟท๊อปอัพขอสงวนสิทธิ์ ที่จะให้บริการในเฉพาะพื้นที่ ท่านอาจไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ ทั้งนี้ วีเลิฟท๊อปอัพสงวนสิทธิในการกำหนดความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์และบริการ เกี่ยวกับการลงทุน ที่นำเสนอในเว็บไซต์

1. ไม่เป็นจำนวนเงินที่มีอยู่ในวีเลิฟท๊อปอัพ

2. เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงเป็นสำคัญ รวมตลอดถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในวีเลิฟท๊อปอัพ

 

ข้อจำกัดความรับผิด

วีเลิฟท๊อปอัพไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าวีเลิฟท๊อปอัพหรือตัวแทนของวีเลิฟท๊อปอัพ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่น ผ่านเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยวีเลิฟท๊อปอัพแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

การเสนอให้พิจารณา

การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อวีเลิฟท๊อปอัพโดยผ่านทางเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของวีเลิฟท๊อปอัพ วีเลิฟท๊อปอัพสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิด และวิธีการที่วีเลิฟท๊อปอัพพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งวีเลิฟท๊อปอัพและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวี เลิฟท๊อปอัพ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของวีเลิฟท๊อปอัพ การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ หรือการให้ข้อมูลใดๆผ่านเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับวีเลิฟท๊อปอัพ และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากวีเลิฟท๊อปอัพ ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับวีเลิฟท๊อปอัพ โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากวีเลิฟท๊อปอัพ

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

 

ระบบเติมเงินออนไลน์ที่พร้อมบริการ

เติมเงินมือถือออนไลน์


บัตรเกมส์ออนไลน์

Welovetopup.com สนับสนุน DANE (DNSSEC) และ HSTS